South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Forum: Rozwój lokalny i regionalny

 |  Kategoria: Wydarzenia

W dniu 18.04.2015 SPCleantech wziął udział w Forum Sądeczanina „Rozwój lokalny i Regionalny w perspektywie finansowej 2014-2020” w Brzeźnie (małopolskie).

Podczas Forum naukowcy, samorządowcy, politycy, specjaliści i przedsiębiorcy, mówili o szansach i możliwościach rozwoju regionu sądeckiego, możliwościach finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, przedstawili przykłady dobrego wykorzystania środków unijnych, roli samorządu terytorialnego we wdrażaniu unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Głównymi tematami forum była polityka regionalna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w nowoczesnych gospodarstwach, możliwości dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej, składanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie unijne. Osobnym tematem była polityka klastrowa władz regionalnych oraz rola i znaczenie klastrów w rozwoju gospodarczym i promocji regionu za granicą.

Program forum