Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

EU propozycja – CIRC4Transform

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech wraz z partnerami z innych krajów UE wysłał propozycję w ramach konkursu HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01 Accelerate Circularity for SME Transformation pt. CIRC4Transform.

Circ4Transform ma na celu zbudowanie pomostu do wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększania skali poprzez inwestycje na dużą skalę. Dzięki opracowanemu podejściu i metodologii MŚP z szerokiego zestawu sektorów i różnych dziedzin produkcji uzyskają dostęp do usług wspomagających i wsparcia finansowego, które poprawią ich gotowość inwestycyjną do wdrożenia rozwiązań cyrkularnych na dużą skalę.

Metodologia zostanie sformułowana w ramach dwuetapowego procesu zaproszenia do składania wniosków, w którym faza 1 będzie otwarta na kontekst ogólnounijny, a MŚP z różnych obszarów geograficznych będą mogły zastosować i rozpocząć swoją podróż w kierunku transformacji o obiegu zamkniętym. Wykorzystując narzędzie oceny cyrkularności MATChE jako punkt wyjścia, konsorcjum wdroży podejście łączące ocenę gotowości do przejścia o obiegu zamkniętym, świadczenie usług wsparcia i doradztwa w zakresie zmian organizacyjnych w różnych dziedzinach, kojarzenie dostawców rozwiązań i usług cyrkularnych oraz coaching w zakresie dostępu do finansowania MŚP z UE.

Proces zakończy się dostarczeniem bonów dla MŚP na przyjęcie zaawansowanych technologii CE od wybranego przez nich dostawcy technologii cyrkularnych zgodnie z ich najpilniejszymi potrzebami i niezrealizowanym potencjałem. Całościowa podróż MŚP zostanie uzupełniona ciągłym śledzeniem postępów za pomocą narzędzia MATChE na różnych etapach procesu, co pozwoli ocenić, w jaki sposób firmy zmieniają się podczas przejścia na cyrkularność – najpierw po otrzymaniu wsparcia i usług doradczych (wsparcie miękkie) oraz następnie po przyjęciu zaawansowanych technologii CE poprzez bony (wsparcie inwestycyjne).

Projekt ma na celu wsparcie co najmniej 50 MŚP z różnych obszarów geograficznych i sektorów UE w przyspieszonym wdrażaniu modeli, technologii i rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, promując czynniki napędowe i inwestycje potrzebne do zrównoważonej i cyfrowej Europy oraz przyczyniając się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategia UE dla MŚP.

Nasza wizja polega na zbudowaniu mostu do wdrażania i zwiększania skali gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasze podejście? Inwestycja na dużą skalę. Dzięki naszemu podejściu MŚP uzyskają dostęp do usług wspomagających i wsparcia finansowego, które poprawią ich gotowość inwestycyjną i wdrożenie rozwiązań cyrkularnych na rynku MŚP na dużą skalę.

CIRC4Transform przyczyni się do realizacji celów EGD i strategii UE na rzecz MŚP poprzez mobilizację przemysłu poprzez system wsparcia na rzecz pobudzania innowacyjności MŚP. Nasze konsorcjum klastrów i ekspertów obejmuje ponad 3000 MŚP w różnych kluczowych przemysłowych łańcuchach wartości. Poprzez tę propozycję nasze konsorcjum (12 partnerów z 11 krajów UE) i 20 partnerów stowarzyszonych (w załączeniu LoS) dąży do przyspieszenia przejścia i inwestycji w czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez zaangażowanie wiodących klastrów czystych technologii, organizacji wspierających MŚP, inwestorów, środowisk akademickich , społeczności zajmujące się badaniami i innowacjami oraz ogólnounijne sieci innowacji, a także władze regionalne i krajowe. Ogólnym celem projektu jest przyspieszenie wdrażania modeli, technologii i rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w unijnych MŚP, promowanie czynników napędowych i inwestycji potrzebnych dla zrównoważonej i cyfrowej Europy.