Inteligentne Strategie V4

South Poland Cleantech Cluster uczestniczy w nowo rozpoczętym projekcie wyszehradzkim wraz z partnerami – Czech Smart City Cluster, Slovak Smart City Cluster oraz Digitalis Jolet non-profit z Węgier. Projekt „Inteligentne Strategie V4” otrzymał wsparcie finansowe z Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu jest połączenie odpowiednich partnerów w danym obszarze strategii SMART oraz przygotowanie procedur klasyfikacji strategii SMART w krajach V4 w jeden kompleksowy portal bazy danych. Projekt oferuje partnerom V4 współpracę międzynarodową w zakresie ujednolicania strategii SMART z zasadami GreenDeal/SDG. Wizją jest wzmocnienie jedności i skuteczności we wdrażaniu strategii SMART we wszystkich krajach V4.
Więcej na temat projektu 

South Poland Cleantech Cluster

jest inicjatorem projektu krk UrbanHub.pl - hubu zrównoważonej urbanizacji w Środkowo- Wschodniej Europie
krk UrbanHub jest partnerem w konsorcjum miast europejskich urbanhub europe składającego się z BLOXHUB w Kopenhadze, KIRAHub w Helsinkach, Munich Urban Colab, FACTORY Hammerbrooklyn Hamburg, FAKTORY Berlin, Urban Resilience Hub Barcelona
 krk UrbanHub to krajowe i międzynarodowe miejsce spotkań, które angażuje ludzi w architekturę, design i zrównoważony rozwój miast. Odbywa się to poprzez wystawy, debaty, wydarzenia, rozwój biznesu i nowe partnerstwa.
krk UrbanHub to ekosystem do tworzenia miast przyszłości, a zarazem przestrzeń do dzielenia się pomysłami, umiejętnościami i strategią projektowania budynków i rozwoju miast w oparciu o podejście skoncentrowane na ludziach i wysokich standardach zrównoważonego rozwoju oraz społeczność oparta na członkostwie, łącząca rozwój miast, architekturę, design, projektowanie, budowę, gospodarkę w obiegu zamkniętym i cyfryzację.
zobacz więcej

South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.
Więcej na temat ICEI Allience

Dom Polski Południowej w Brukseli

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

18.09.2018, Janusz Kahl, CEO i SPCleantech spotkał się z dyrektorką Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli, Renata Jasiołek. Podczas spotkania organizacje przedstawiły zakres swoich działań oraz omówiono wspólne działania na przyszłość. SPCleantech będzie uczestniczył w promocji działalności Przedstawicielstwa oraz Domu Polski Południowej, w organizacji spotkań z członkami oraz szerokim gronem MŚP w Małopolsce, organizacji wspólnych projektów oraz lobbingu w kraju i zagranicą .

Bruksela to tygiel interesów, centrum zarządzania Unią Europejską, miejsce spotkań i krzyżowania się wpływów poszczególnych państw europejskich; źródło informacji o trendach politycznych, kierunkach rozwoju polityk, najnowszych decyzjach wpływających na życie wszystkich obywateli UE. To właśnie tu, u źródła prawodawstwa europejskiego, należy zabiegać o decyzje istotne z punktu widzenia własnych interesów, angażować się w projekty i przedsięwzięcia, które sprawiają, że Małopolska staje się łatwo rozpoznawalnym regionem w stolicy Unii Europejskiej a przez to – w całej Europie.

W maju 2002 powstało jako pierwsza reprezentacja polskiego regionu, Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli z myślą, by promować interesy Małopolski w Brukseli. Ma ono za zadanie również wspierać władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne w przystępowaniu do międzynarodowych projektów finansowanych ze środków UE. Wcześniejsze doświadczenia w zakresie kontaktów zagranicznych wykazały niezbicie, że najefektywniejszym sposobem pozyskiwania zagranicznych partnerów oraz funduszy potrzebnych do realizacji projektów jest stała obecność w stolicy Europy i tworzenie sieci bezpośrednich kontaktów. Pozostając w stałym kontakcie z Instytucjami Europejskimi oraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli zdobywa i przekazuje informacje na temat planowanych zmian w unijnej legislacji, unijnych programów i aktualnych wydarzeń w Brukseli.

Zadania Przedstawicielstwa:

  • informowanie o nowych aktach prawnych oraz o unijnych programach i funduszach
  • reprezentowanie interesów Województwa Małopolskiego w Brukseli
  • nawiązanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z instytucjami unijnymi i innymi zagranicznymi biurami regionalnymi
  • wyszukiwanie partnerów i możliwości pozyskiwania funduszy na realizację wspólnych projektów
  • tworzenie pozytywnego wizerunku i promocja Małopolski
  • realizacja zadań w ramach Domu Polski Południowej w Brukseli

Inną inicjatywą w Brukseli było stworzenie Domu Polski Południowej w Brukseli (DPP), który jest wspólną reprezentacją trzech województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

Podstawą do powołania DPP była współpraca pomiędzy poszczególnymi regionami obejmująca działalność od grudnia 2012 Województwa Śląskiego i Opolskiego w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tritia” roku oraz wspólne prace w zakresie tworzenia Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 – dokumentu przyjętego 5 kwietnia 2013 roku w Krakowie przez Województwa Małopolskie i Śląskie.

Od stycznia 2018 Dom Polski Południowej w Brukseli ma wspólną siedzibę. Z tego też powodu, 21 marca 2018 roku w Brukseli, zostało podpisane nowe Porozumienie, regulujące współpracę DPP na kolejne lata. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Celem działalności DPP jest budowanie marki i wizerunku Polski Południowej jako silnego europejskiego makroregionu wobec instytucji Unii Europejskiej. Wspólne działania pozwolą na pozyskanie i skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, a także promowanie i zabieganie o wspólne interesy regionów zrzeszonych w Domu Polski Południowej w Brukseli wobec Unii Europejskiej oraz innych partnerów zagranicznych.

Aby osiągnąć powyższe cele, regiony DPP muszą ujednolicić działania i inicjatywy na forum europejskim; wspólne uczestniczyć w projektach unijnych oraz wydarzeniach wpisanych w tzw. agendę Instytucji Unii Europejskiej; brać udział w imprezach promocyjnych na terenie Brukseli, Belgii oraz poza jej granicami, a także prowadzić solidarną, aktywną i nowoczesną politykę promocyjno-informacyjną.