South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Dom Polski Południowej w Brukseli

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

18.09.2018, Janusz Kahl, CEO i SPCleantech spotkał się z dyrektorką Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli, Renata Jasiołek. Podczas spotkania organizacje przedstawiły zakres swoich działań oraz omówiono wspólne działania na przyszłość. SPCleantech będzie uczestniczył w promocji działalności Przedstawicielstwa oraz Domu Polski Południowej, w organizacji spotkań z członkami oraz szerokim gronem MŚP w Małopolsce, organizacji wspólnych projektów oraz lobbingu w kraju i zagranicą .

Bruksela to tygiel interesów, centrum zarządzania Unią Europejską, miejsce spotkań i krzyżowania się wpływów poszczególnych państw europejskich; źródło informacji o trendach politycznych, kierunkach rozwoju polityk, najnowszych decyzjach wpływających na życie wszystkich obywateli UE. To właśnie tu, u źródła prawodawstwa europejskiego, należy zabiegać o decyzje istotne z punktu widzenia własnych interesów, angażować się w projekty i przedsięwzięcia, które sprawiają, że Małopolska staje się łatwo rozpoznawalnym regionem w stolicy Unii Europejskiej a przez to – w całej Europie.

W maju 2002 powstało jako pierwsza reprezentacja polskiego regionu, Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli z myślą, by promować interesy Małopolski w Brukseli. Ma ono za zadanie również wspierać władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne w przystępowaniu do międzynarodowych projektów finansowanych ze środków UE. Wcześniejsze doświadczenia w zakresie kontaktów zagranicznych wykazały niezbicie, że najefektywniejszym sposobem pozyskiwania zagranicznych partnerów oraz funduszy potrzebnych do realizacji projektów jest stała obecność w stolicy Europy i tworzenie sieci bezpośrednich kontaktów. Pozostając w stałym kontakcie z Instytucjami Europejskimi oraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli zdobywa i przekazuje informacje na temat planowanych zmian w unijnej legislacji, unijnych programów i aktualnych wydarzeń w Brukseli.

Zadania Przedstawicielstwa:

 • informowanie o nowych aktach prawnych oraz o unijnych programach i funduszach
 • reprezentowanie interesów Województwa Małopolskiego w Brukseli
 • nawiązanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z instytucjami unijnymi i innymi zagranicznymi biurami regionalnymi
 • wyszukiwanie partnerów i możliwości pozyskiwania funduszy na realizację wspólnych projektów
 • tworzenie pozytywnego wizerunku i promocja Małopolski
 • realizacja zadań w ramach Domu Polski Południowej w Brukseli

Inną inicjatywą w Brukseli było stworzenie Domu Polski Południowej w Brukseli (DPP), który jest wspólną reprezentacją trzech województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

Podstawą do powołania DPP była współpraca pomiędzy poszczególnymi regionami obejmująca działalność od grudnia 2012 Województwa Śląskiego i Opolskiego w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tritia” roku oraz wspólne prace w zakresie tworzenia Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 – dokumentu przyjętego 5 kwietnia 2013 roku w Krakowie przez Województwa Małopolskie i Śląskie.

Od stycznia 2018 Dom Polski Południowej w Brukseli ma wspólną siedzibę. Z tego też powodu, 21 marca 2018 roku w Brukseli, zostało podpisane nowe Porozumienie, regulujące współpracę DPP na kolejne lata. Sygnatariuszami Porozumienia byli: Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, Michał Gramatyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Celem działalności DPP jest budowanie marki i wizerunku Polski Południowej jako silnego europejskiego makroregionu wobec instytucji Unii Europejskiej. Wspólne działania pozwolą na pozyskanie i skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, a także promowanie i zabieganie o wspólne interesy regionów zrzeszonych w Domu Polski Południowej w Brukseli wobec Unii Europejskiej oraz innych partnerów zagranicznych.

Aby osiągnąć powyższe cele, regiony DPP muszą ujednolicić działania i inicjatywy na forum europejskim; wspólne uczestniczyć w projektach unijnych oraz wydarzeniach wpisanych w tzw. agendę Instytucji Unii Europejskiej; brać udział w imprezach promocyjnych na terenie Brukseli, Belgii oraz poza jej granicami, a także prowadzić solidarną, aktywną i nowoczesną politykę promocyjno-informacyjną.