South Poland Cleantech Cluster

Janusz Kahl, CEO w South Poland Cleantech Cluster został wybrany przez Komisję Europejską na członka Komitetu Sterującego projektu

„Skills for smart industrial specialization and digital transformation (SIS&DT)” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”)

dla Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME - Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW, który został przyznany PriceWaterhouseCoopers (PwC) w Luksemburgu.

EASME jest największą Agencją unijną zarządzającą m.in. środkami unijnymi z programów HORIZON 2020, COSME, LIFE, ERASMUS+.

Głównym celem zadania jest wypracowanie

EU Common Vision 2030 on High-tech skills for SIS&DT

Członkowie komitetu są odpowiedzialni za:

    • monitorowanie prac oraz przeglądy raportów opracowanych przez PwC
      • spotykania w Brukseli z EASME i Komisją Europejską w celu dokonania przeglądu postępu prac i omówienie sprawozdań okresowych, które powinny zostać zatwierdzone przez Komitet Sterujący
      • uczestniczenie w telekonferencjach
      • doradztwo i wskazówki w trakcie prac

Zobacz więcej: Komitet SterującyEU 2030 Common Vision i 5. warsztaty eksperckie , 6. warsztaty eksperckie i Konferencja

Brązowy certyfikat ECEI zarządzania klastrem

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

SPCleantech złożył aplikację o brązowy certyfikat zarządzania clustrami przyznawany przez European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Aby móc ubiegać się o wyróżnienie w postaci jednego z trzech certyfikatów (złoty, srebrny, brązowy), klastry, muszą wykazać się na płaszczyźnie działań, dążących do dalszej poprawy struktur organizacji i procedur, w celu zwiększenia wydajności, jak również, najwyższą jakością technik zarządzania.

Dnia 17.06.2014 przedstawiciel ECEI, Jakub Karp przeprowadził wywiad z dyrektorem SPCleantech, Janusz Kahl w celu przeprowadzenia benchmarkingu z innymi klastrami. Organizacja ECEI ocenia klastry, na podstawie postępowania porównawczego, prowadzonego przez specjalnego delegata ESCA (The European Secretariat for Cluster Analysis). Jeżeli proces weryfikacji zostanie zakończony pomyślnie, organizacja ECEI przyjmie w swoje struktury SPCleantech klaster, przyznając jednocześnie wyróżnienie, w postaci brązowego certyfikatu Europen Cluster of Excellence Initiative.

Każdy cluster analizowany jest na podstawie wywiadu z menedżerem klastra, prowadzonym przez z jednego z wydelegowanych ekspertów ESCA. Rozmowa odbyła się w siedzibie organizacji klastra NordicHouse w Krakowie i trwała około 4,0 godzin. Wywiad objął 36 wskaźników odnoszących się do 6 elementów:

 • Struktura klastra
 • Zarządzanie klastrem
 • Zarządzanie finansami klastra
 • Świadczone usługi
 • Kontakt i interakcja w obrębie clustra
 • Osiągnięcia i renoma klastra

Rezultaty procesu weryfikacji, prezentowane są indywidualnie, dla każdego zarządu klastra, na specjalnie sporządzonym w tym celu raporcie. Dokument zawiera także wskazówki dotyczące dalszych działań, mających na celu poprawę pracy klastra, zgodnie z aktualnie opracowywanymi wymogami jakościowymi, przez European Cluster Excellenece Inititative (ECEI). Raport (około 70 stron) napisany w języku angielskim, zawiera:

 • Graficzną analizę porównawczą klastra aplikującego (benchmarking) z klastrami działającymi w tych samych obszarach technologicznych, jak i z klastrami z innych sektorów
 • Ocenę mocnych i słabych stron klastra
 • Porównanie jakości technik zarządzania ze „wskaźnikami doskonałości”, przygotowanymi przez ECEI (patrz na: http://www.clusterexcellence.org/)
 • Zalecenia dotyczące działań mających na celu poprawę pracy klastra

W części uzupełniającej raportu, zawarte jest wyróżnienie, w postaci brązowego certyfikatu European Cluster Excellence Initiative (ECEI), za udział w procesie weryfikacyjnym. Znajdują się tam również, pliki elektroniczne z brązowym certyfikatem, które posłużyć mogą do działań marketingowych czy komunikacyjnych. Organizacja klastra, zostaje także wpisana do publicznej bazy danych klastrów uczestniczących w procesie zrzeszającym. Do tej pory, w przedsięwzięciu udział wzięło ponad 800 clustrów z 40 krajów (bazę danych wszystkich organizacji, odnaleźć można pod adresem: www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters).