South Poland Cleantech Cluster

SPCleantech jest współzałożycielem European Alliance for Cross-Industrial Circular Economy Investments (ICEI Alliance) składającego się z europejskich klastrów i uniwersytetów. W latach 2020-2021 odbyły się spotkania przygotowujące powołanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Międzyprzemysłowych Inwestycji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, których gospodarzem było Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Digipolis, Kemi, Finlandia.

ICEI Alliance ma ambicje, aby uczynić Europę globalną platformą przemysłowej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przyspieszyć wdrażanie światowej klasy rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle. Działa jako szereg kierowanych przez biznes projektów inwestycyjnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Członkowie sojuszu wspierają firmy w strukturyzacji ich projektów inwestycyjnych, a także w dostępie do źródeł finansowania.

Więcej na temat ICEI Allience

Aplikacja do ERASMUS+

 |  Kategoria: Aktualności SPCleantech

W dniu 26.02.2020 SPCleantech złożył wraz z grupą uniwersytetów i firm z UE aplikację do programu Erasmus + „Alliance 2020” „Sustainability-Oriented Innovation Practices: Good practices and methods to establish a sustainable innovation culture” with application called  „Building values=based innovation culture for sustainable business impact”. W tym projekcie uczestniczą uniwersytety i firmy z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii i Polski (SPCleantech and Technology Transfer Center – Politechnika Krakowska).

Prawie każda firma i organizacja w Europie jest zachęcana do przyjęcia celów zrównoważonego rozwoju jako części swojej misji i zarządzania innowacjami. Wiele z nich wyraźnie dostosowało swoje strategie, ale niewielu wdrożyło właściwe praktyki w swojej kulturze organizacyjnej i zarządza innowacjami w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju firmy. Współpracujemy z tymi nielicznymi w celu wymiany doświadczeń i wiedzy na temat tego, jak przełożyć strategie zrównoważonego rozwoju na kulturę innowacji.

Jest to projekt sojuszu na rzecz wiedzy Erasmus +, który będzie realizowany od stycznia 2021 przez 36 miesięcy z całkowitym finansowaniem nieco poniżej 1 000 000 EUR. 11 partnerów z branży i środowisk akademickich nzawiazało partnerstwo w celu:

  • empirycznej agregacji, generowania i rozpowszechniania wiedzę o dobrych praktykach i metodach edukacji / szkoleń zorientowanych na zrównoważony rozwój oraz innowacje i przedsiębiorczość (SOIE)
  • ułatwiania i rozwijania działań opartych na wartościach i zorientowanych na zrównoważony rozwój praktyki przedsiębiorczości i innowacji oraz edukację na różnych poziomach dojrzałości organizacyjnej

Wyniki opierają się na poprzednich projektach i społecznościach, aby zapewnić wiarygodne podstawy i odniesienia dla studentów i partnerów przemysłowych w celu stymulowania innowacji i przedsiębiorczości w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju firmy oraz w celu ułatwienia zmian kulturowych w całej organizacji.

Dlaczego konsorcjum podejmuje ten projekt?

Choć prawie 30 lat zajęło wprowadzenie zasad projektowania skoncentrowanych na człowieku (i powiązanych dyscyplin, takich jak inżynieria użyteczności i myślenie projektowe) by zadomowić się w innowacyjnych praktykach organizacyjnych, dopiero niedawno wprowadzono innowacje zorientowane na zrównoważony rozwój w programach edukacyjnych, dyskursie akademickim i świadomości praktyków. Praktycy innowacji, facylitatorzy i nauczyciele nie są dobrze przygotowani do prowadzenia SOIE, ponieważ wymaga to nowych i różnych praktyk, metod i kryteriów oraz prowokuje nowe, nierozwiązane wyzwania, takie jak radzenie sobie z heterogenicznymi grupami interesariuszy, wielowymiarowymi kompromisami i modelowanie długoterminowych konsekwencji . Wyzwania te wymagają odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk innowacyjnych (takich jak przewidywanie, refleksja, włączenie, rozważanie, reagowanie i zarządzanie wiedzą), ale także nowych praktyk i metod mediacji wśród interesariuszy o odmiennych wartościach, aby zapewnić wspólne zrozumienie i zaangażowanie oraz integrować wartości oparte na normatywnych kryteriach oceny na różnych etapach innowacji lub iteracji przedsięwzięć przedsiębiorczych. Brakującym solidnych doświadczeń i ustalonych standardów, promotorzy zorientowania na zrównoważony rozwój polegają obecnie na uczeniu się, ale brakuje sprawdzonych metod oraz dobrze udokumentowanych i uporządkowanych zasobów, z których można się uczyć lub trenować dobre praktyki.